اختراع نانوکاتالیزور توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۱۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۲ کد : ۲۱۲۱ اطلاعیه ها

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علی کاظمی تبریزی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی با همکاری دکتر سیدوحید اتقیاء و دکتر سمیه سروی موفق به اختراع نانوکاتالیزوری برای جایگزینی فسفریک اسید در واکنش های آلی شد.

    این نانوکاتالیزور جدید که سدیم مونت موریلونیت آمونیوم دی هیدروژن فسفات نام دارد براساس اصلاح شیمیایی سطح نانوذرات سدیم مونت موریلونیت و شناسایی نانوکاتالیزگر حاصل و استفاده از آن به عنوان یک نانوکاتالیست ناهمگن در تبدیلات آلی مختلف عمل می کند.

   علی کاظمی تبریزی هدف از این اختراع را سنتز و معرفی یک نانوکاتالیزور جدید به عنوان جایگزینی مناسب و موثر برای فسفریک اسید و استفاده از آن در فرایندهای شیمیایی عنوان کرد و گفت: «استفاده از کاتالیزورها درعلم شیمی امری ناگزیر و ضروری می باشد که در این راستا کاتالیزورهای اسیدی نقشی عمده و کلیدی بر عهده دارند.»

    وی مشکل اصلی در این زمینه را دشواری به کارگیری اسیدهای شناخته شده معدنی همچون فسفریک اسید، سولفوریک اسید و  کلریدریک اسید و سختی جداسازی محصولات و بهره اندک محصولات مورد نظر برشمرد و گفت: « به دلیل همین دشواری است که استفاده از اسیدهای جامد به عنوان کاتالیزورهای جانشین مورد توجه قرار گرفته است.»

  این عضو باشگاه پژوهشگران یکی از نکات کلیدی اخترا ع خود را ساخت کاتالیزگر و شناسایی آن به کمک دستگاه های ,IR , TGA , XRD , DRS و SEM عنوان کرد.

                                                                  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج