ریاست و معاونین

soheila.moghimi@kiau.ac.irریاست دانشکده پرستاری ومامایی وسرپرست معاونت علوم پزشکی

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک:

 mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری

 رزومه آکادمیک
 

معاونت دانشکده

خانم  مقیمی هنجی مربی، کارشناس ارشد آموزش مامایی، همکاری خود را در سال 1385 با واحد کرج آغاز نمودند.

پست الکترونیک:

soheila.moghimi@kiau.ac.ir

شروع فعالیت ایشان به عنوان معاون  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1394 می باشد.
رزومه آکادمیک