ریاست و معاونین

ریاست دانشکده پرستاری ومامایی وسرپرست معاونت علوم پزشکی

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری

 رزومه آکادمیک    

 

 

معاونت دانشکده پرستاری ومامایی 

خانم سهیلا مقیمی هنجنی 

پست الکترونیک: soheila.moghimi@kiau.ac.ir

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مامایی ودانشجوی دکتری تخصصی

رزومه آکادمیک