ریاست و معاونین

ریاست دانشکده پرستاری ومامایی وسرپرست معاونت علوم پزشکی

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری

 رزومه آکادمیک    

 

 

معاونت دانشکده پرستاری ومامایی 

خانم دکتر سهیلا مقیمی هنجنی 

پست الکترونیکsoheila.moghimi@kiau.ac.ir

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

 

  مدیریت توسعه آموزش و پژوهش                                                                  

خانم دکتر شراره ضیغمی محمدی

پست الکترونیک:  zeighami20@yahoo.com

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری     

رزومه آکادمیک