مدیران گروه

مدیر گروه مامایی

خانم دکترگلنوش احمدی، دکترای تخصصی سلامت باروری  و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

پست الکترونیک :     golnooshahmadi@yahoo.com

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی سلامت باروری

سال شروع به همکاری :1387 

شماره تماس در دانشکده : 02634182579

               شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه مامایی واحد کرج از سال 1397 می باشد.

   مدیر گروه پرستاری

     خانم ندا حقیقی خوشخو،کارشناس ارشد پرستاری وعضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج،

      پست الکترونیکی:nedakhoshkho@yahoo.com

      مدرک تحصیلی:فوق لیسانس پرستاری

       سال شروع به همکاری :1387 

      شماره تماس دانشکده:34182574 026

      شروع فعالیت ایشان بعنوان مدیر گروه پرستاری سال 96

 

شرح وظایف مدیر گروه