مدیران گروه

مدیر گروه مامایی

خانم صدیقه نصرالهی، کارشناس ارشد مامایی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، همکاری خود را در سال 1387 با واحد کرج آغاز نمودند.

پست الکترونیک :      nasrollahi@kiau.ac.ir

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مامایی

سال شروع به همکاری :1387 

شماره تماس در دانشکده : 02634182579

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه مامایی واحد کرج از سال 1392 می باشد.

 

   مدیر گروه پرستاری

     خانم بتول محمدی،کارشناس ارشد پرستاری وعضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج،

      پست الکترونیکی:b.mohamadi@kiau.ac.ir  

      مدرک تحصیلی:فوق لیسانس پرستاری

      شماره تماس دانشکده:34182574 

      شروع فعالیت ایشان بعنوان مدیر گروه پرستاری از سال1394