امور آموزشی

اداره آموزش

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

شماره تماس

رییس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

خانم ژینوس خسروی

کارشناسی ارشد

34182572-026

کارشناس آموزش پرستاری و مامایی

خانم لیلا منصوری

کارشناسی ارشد

34182578-026

کارشناس آموزش بالینی پرستاری

خانم آنتیس شرفی

کارشناسی پرستاری

34182573-026

کارشناس آموزش بالینی مامایی

خانم سهیلا کدیور

کارشناسی مامایی

34182577-026

اپراتور سایت آموزش

خانم سهیلا عباس نژاد

کارشناسی

34182567-026

بایگان آموزش

خانم طاهره خدایارخانی

دیپلم

34182565-026

 

  •  

  •  

  •  

 

 

 

 

 

 

 

اهم فعالیت های خاص دانشکده :

  •  برنامه ریزی و تنظیم دروس کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری در محیطهای بیمارستانی و بهداشتی- درمانی
  • بررسی کمیت و کیفیت کارآموزی و کارآموزی در عرصه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی –درمانی
  • هماهنگی و تعادل با مسئولین بیمارستانها , سازمان تامین اجتماعی تهران و کرج , دانشگاه علوم پزشکی کرج و بیمارستانهای خصوصی
  • برنامه ریزی دروس بالینی مربیان تمام وقت و حق التدریس در بیمارستانها
  • بازدید مکرر از بیمارستانها و مراکز بهداشتی – درمانی جهت ارزیابی کار دانشجویان و هماهنگی با مسئولین بیمارستانها(چک لیست بازدید از مراکز بالینی)
  • انتخاب مربیان حق التدریس واجد شرایط و کارآزموده جهت اعزام به محیطهای درمانی و بیمارستانی

امور برنامه ریزی

مراحل کار برنامه ریزی درسی

مراحل کار برنامه ریزی کلاسی

مراحل کار پایش برنامه های واحد

امور ارزشیابی 

ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی توسط اعضا هیات علمی

ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی توسط دانشجو

ابزار ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی دوره بالین

ابزار ارزشیابی برنامه درسی (مسئولین دانشکده)

  • ارزشیابی دانشجو