امور پژوهشی

 

مشخصات :رئیس اداره خدمات آموزشی ،دانشجویی وپژوهشی

نام ونام خانوادگی: بنفشه بهکیش

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سال شروع  به همکاری در دانشگاه:69/11/1

شماره تماس:34182572-026

رزومه

 

مشخصات :کارشناس مسئول اداره پژوهش

نام و نام خانوادگی :خانم حمیرا محرابی

پست الکترونیک:

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد آموزش پزشکی

سال شروع به همکاری در دانشگاه :1371

شماره تماس دانشکده :02634182570

رزومه

اهم فعالیت های اداره پژوهش :

 

 

آیین نامه ها_ بخشنامه ها

 

شورای پژوهش

  • آئین نامه شورای پژوهش
  • اعضای شورای پژوهش دانشکده
  • جدول زمانی برگزاری جلسات

اولویت های پژوهشی دانشکده

اولویت های پژوهشی پرستاری

اولویت های پژوهشی مامایی

واحدهای تحت پوشش پژوهش