امور دانشجویی

کارشناس فارغ التحصیلان پرستاری و مامائی

 نام : ژینوس                   نام خانوادگی : خسروی         

مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد زبانشناسی

شماره تماس: 34182552

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل کارشناسی سال 1378 دانشگاه آزاد واحد کرج.
  •  دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 1392 دانشگاه آزاد واحد تاکستان.

سوابق آموزشی:

  • از سال 1378 تا سال 1386 به عنوان کارشناس پرستاری ، و همکاری در امور آموزش ، برگزاری امتحانات پرستاری و امور فارغ التحصیلان.
  • از سال 1386 تا کنون کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده پرستاری و مامائی.

سوابق پژوهشی:

  • ترجمه مقاله زبانشناسی (تصویر ذهنی جوانان از خود).
  • ارائه مقاله بررسی بسامد واج ژ در زبان کردی .
  • شرکت در کارگاه های آموزشی ضمن خدمت .