امور دانشجویی

کارشناس فارغ التحصیلان وکارشناس آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامائی

 نام و نام خانوادگی :لاله آریا       

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

شماره تماس:34182576-026

رزومه: