امور مالی

رئیس اداره عمومی

نام و نام خانوادگی : سوسن فیروزبخت

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد

سال شروع به همکاری : 1/1/77

خلاصه سوابق اجرایی :کارشناس کتابخانه-کارشناس آموزش حقوق و علوم سیاسی-رئیس آموزش حقوق و علوم سیاسی-مدیر حوزه برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه آزاد و دولتی در مقاطع کاردانی،کارشناسی،ارشد از سال 89-87 و 91 –رئیس اداره عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تماس در دانشکده :02634182561-02634403255

مشخصات فردی کارشناس مسئول دفتر معاونت علوم پزشکی دانشکده

نام و نام خانوادگی : شاهینه فیروزان

مدرک تحصیلی:لیسانس

سال شروع به همکاری:1371

شماره تماس در دانشکده : 02634182580