امور مالی

رئیس امور عمومی

نام و نام خانوادگی :سوسن فیروزبخت

مدرک تحصیلی :لیسانس

سال شروع به همکاری : 1/1/77

خلاصه سوابق اجرایی :کارشناس کتابخانه-کارشناس آموزش حقوق و علوم سیاسی-رئیس آموزش حقوق و علوم سیاسی-مدیر حوزه برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه آزاد و دولتی در مقاطع کاردانی،کارشناسی،ارشد از سال 89-87 و 91 –رئیس اداره عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تماس در دانشکده :02634182561-02634403255

کارشناس مسئول امور مالی دانشجویی

نام و نام خانوادگی :عفت کبیری

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

سال شروع به همکاری : 20/8/70

خلاصه سوابق اجرایی :اداره حقوق و مزایای هیات علمی و کارکنان – اداره رسیدگی به اسناد-امور مالی دانشجویان

شماره تماس در دانشکده :02634182585

 

مشخصات فردی کارشناس مسئول دفتر معاونت علوم پزشکی دانشکده

نام و نام خانوادگی : شاهینه فیروزان

مدرک تحصیلی:لیسانس

سال شروع به همکاری:1371

شماره تماس در دانشکده : 02634182580